Leveringsvoorwaarden - IMGRO Beauty
IMGRO Beauty
IMGRO Beauty
Einsteinstraat 7
2181 AA Hillegom
0252 527 242 - imgro@allesvoordesalon.com

 

Vul een zoekwoord in .... ENTER is niet nodig!

De beauty-webshop die je óók kan bezoeken.

Verkoopvoorwaarden

 
VOORWAARDEN IMGRO INTERNATIONAL B.V. HILLEGOM (28098021)

 

 1. Begripsbepalingen

 in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebruiker: de besloten vennootschap IMGRO INTERNATIONAL B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 2181AA HILLEGOM aan het adres Einsteinstraat 7 (handelsregisterdossiernummer 28098021)

Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met gebruiker een overeenkomst aangaat of is aangegaan

Overeenkomst: elke overeenkomst waarbij gebruiker zaken en/ of rechten, waaronder gebruiksrechten, levert en/ of diensten verleend aan afnemer

2. Toepasselijkheid

 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van gebruiker en op elke rechtsverhouding tussen gebruiker en afnemer.

2.2 Deze versie van de algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de algemene voorwaarden.

2.3 De door afnemer gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.4 Gebruiker is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gaan in één maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de website van gebruiker. Indien afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, na het tijdstip van inwerkingtreding wordt afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

 3. Aanbiedingen en prijs

 3.1 Alle door gebruiker gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, gebruiker is te allen tijde gerechtigd aanbiedingen te herroepen.

3.2 Iedere omschrijving wordt bedoeld als aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden.

3.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 4. Levering

4.1 Indien vermeld zal een levertermijn slechts als richtlijn c.q. indicatie gelden. De afnemer kan aan een levertermijn geen rechten ontlenen tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 De afnemer is gehouden de zaken onmiddellijk na levering te controleren op gebreken. Gebreken of retouraanvragen dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld bij iMGRO Beauty

4.4 De afnemer kan er geen beroep meer op doen dat het geleverd niet beantwoordt aan de overeenkomst indien de afnemer gebruiker daarvan niet binnen veertien dagen na levering schriftelijk van in kennis stelt.

 5. Risico

 5.1 Het risico van de zaken gaat over op de afnemer nadat gebruiker heeft getracht de zaken aan het door de afnemer aangegeven adres af te leveren.

5.2 Indien het vervoer van de zaken door of vanwege de afnemer geschiedt, gaat het risico over op de afnemer zodra de zaken uit de macht van gebruiker zijn geraakt.

5.3 Het risico gaat tevens over op de afnemer nadat gebruiker afnemer heeft medegedeeld dat de zaken door gebruiker of derden ter beschikking van de afnemer gehouden worden.

6. Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn veertien (14) dagen te rekenen vanaf factuurdatum.

6.2 Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de afnemer zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling in verzuim.

6.3 Na ommekomst van de betalingstermijn zal de afnemer over het openstaande bedrag twee procent (2 %) rente per maand verschuldigd zijn.

6.4 Na ommekomst van de betalingstermijn is gebruiker zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd buitengerechtelijke incassomaatregelen te nemen. Gebruiker is gerechtigd de met die maatregelen gemoeide kosten op opdrachtgever te verhalen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien procent (15 %) van het verschuldigde tenzij deze kosten hoger zijn.

6.5. Na ommekomst van de betalingstermijn is gebruiker zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling c.q. aanzegging gerechtigd rechtsmaatregelen te nemen. Gebruiker is gerechtigd de kosten gemoeid met die maatregelen integraal, dus in afwijking van enige forfaitaire proceskostenvergoedingsregeling, op de opdrachtgever te verhalen.

 7. Imputatie en verrekening

 7.1 Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde kosten, in de tweede plaats op de verschenen vertragingsrente en in de laatste plaats tot voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

7.2 Verrekening van enige vordering die de afnemer op gebruiker mocht hebben, is uitgesloten.

7.3 Het is de afnemer behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker niet toegestaan enige vordering die de afnemer op gebruiker mocht hebben te bezwaren of te vervreemden.

 8. Boete

 8.1 Bij enige tekortkoming in de nakoming van enige verplichting die de afnemer jegens gebruiker heeft, verbeurt de afnemer zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare niet voor matiging vatbare boete gelijk aan twintig procent (20%) van de geldelijke waarde van de verplichting.

 9. Eigendomsvoorbehoud

 9.1 Gebruiker behoudt het eigendom van de zaken tot voor deze zaken de overeengekomen prijs volledig is voldaan.

9.2 Tot de overeengekomen prijs volledig is voldaan, is het de afnemer niet toegestaan geleverde zaken te vervreemden of deze op enigerlei wijze te bezwaren.

 10. Aansprakelijkheid

 10.1 De aansprakelijkheid van gebruiker is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door afnemer op grond van de overeenkomst aan gebruiker betaalde bedragen.

10.2 Gebruiker is bij een haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met afnemer nooit aansprakelijk voor door de afnemer geleden indirecte- dan wel gevolgschade, waaronder meer in het bijzonder doch niet uitsluitend gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten begrepen worden, en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden.

10.3 Schade waarvoor gebruiker aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan gebruiker te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 11. Ontbinding

11.1 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat afnemer nalatig blijft aan zijn verplichtingen jegens gebruiker te voldoen, ook al betreft dit verplichtingen zijdens afnemer uit een andere overeenkomst dan die waarvan gebruiker de uitvoering opschort of die welke de gebruiker ontbindt.

11.2. Gebruiker heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

12. Geschillen

12.1 De rechtsverhouding(en) tussen gebruiker en afnemer worden beheerst door Nederlands recht.

12.2 Geschillen voortvloeiende uit rechtsverhouding(en) tussen gebruiker en afnemer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank te Haarlem. Niettegenstaande het voorgaande blijft het gebruiker vrij staan geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13. Reparatie en onderhoud

13.1 IMGRO Beauty geeft na het voltooien van een reparatie een garantie van 2 weken op de reparatie. Buiten deze garantie vallen reiskosten en/of transportkosten van IMGRO en van de klant welke nodig zijn om de reparatie tot stand te laten komen. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant.

Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten aan tondeuses, föhn, pedicuremotoren ( zowel stuurkasten als handstukken), alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- , vocht-, vuilschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de werkbon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Producten die zijn ingenomen voor reparatie waarbij oneigenlijk veel water, vocht of vuil wordt aangetroffen worden vóór reparatie ter beoordeling aan de klant aangeboden zodat een opgave van prijs in overleg en in alle aannemelijkheid kan worden opgebouwd.

 13.2 Wanneer binnen 2 weken na afgifte van het gerepareerde product de klachten terugkeren, zal IMGRO BV een opgave aanbieden van de prijs voor een nieuwe reparatie.

13.2.1 Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

13.2.2 Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan wordt deze reparatieaanvraag gezien als een nieuwe reparatie en derhalve worden alle kosten hiervan aan de klant doorberekend.

13.2.3 Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant op basis van aantoonbare en overlegbare fysiek e bewijsstukken meent aanspraak te kunnen maken op ontbinding van de overeenkomst ingeval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie.

13.2.4 Na hernieuwde reparatie blijft de oorspronkelijke aankoopdatum bepalend voor de garantietermijn.

13.2.5 Indien bij reparatie vertraging optreedt zal IMGRO de klant daarover informeren. IMGRO beschikt niet over leenapparaten. IMGRO kan niet aansprakelijk worden gehouden voor inkomstenderving mogelijk veroorzaakt door de duur van een reparatie. 

14. Toevoegingen 01-2010


EXTRA : Voor groothandels gelden uitsluitend de netto prijslijsten. Aanbiedingen en actiepakketten op deze website worden niet zonder meer overgenomen voor doorlevering aan groothandel.

14.0 Toevoegingen 05-2010 :
Retourzendingen

14.1a Volgens bestelling geleverde producten worden door IMGRO Beauty BV / IMGRO International BV niet teruggenomen tenzij anders wordt overeengekomen, in welk geval te allen tijde een restocking-fee van 20% berekend wordt.

14.1b Houdt u er rekening mee dat wij in de afhandeling van pickfouten een verschil maken tussen verbruiksartikelen en detail-doorverkoopartikelen. De doorverkoopartikelen hebben een extra foto "Detail-verkoopproduct"op de productpagina. Salon eigenaren worden voor de doorverkoop-items door de groothandel gezien als voorraadhoudende detailisten. Een pickfout van een paar losse doorverkoop- items zal door de detaillist in de periode tussen 2 bestellingen moeten kunnen worden opgevangen. In het geval dat de detailist eist dat losse items worden nagestuurd wordt de correctie van de pickfout dus hersteld door deze mee te sturen in de eerstvolgende bestelling van betreffende detaillist.
Een pickfout van overdoos/ bonus-aantal zal in de toekomst adhoc/ per incident worden opgelost.

14.2 Retourzendingen zijn voor kosten koper en op eigen risico. Indien zaken geheel of gedeeltelijk gebruikt zijn worden zij geacht te zijn goedgekeurd. Retourzending gaan altijd in overleg met IMGRO Beauty en worden altijd voorzien van een IMGRO-Retournummer. Op de website van IMGRO Beauty bv is hiervoor medio 2013 de volgende tekst opgenomen:

 • Retouren bij salons in Nederland

  - Soms valt een product tegen bij ontvangst en wilt u het ruilen. Of het is het verkeerde artikel. Wellicht is het door ons verkeerd gepakt of heeft u het verkeerde item aangeklikt. In ieder geval neemt u contact op met onze klantenservice om dit te bespreken. IMGRO Beauty neemt in ieder geval NOOIT artikelen terug op basis dat je als klant het elders "goedkoper" hebt gezien of dat je bij nader inzien toch een anders product / systeem elders gaat kopen. De termijn voor uw melding van een retouraanvraag is bepaald op maximaal 14 dagen na afleverdatum van het product.

  - In het geval dat een artikel retour komt heeft u vooraf goed onderling overleg met onze klantenservice. U ontvangt van ons vooraf een retournummer. Dit nummer vermeldt u op de doos ( viltstift). U verpakt het artikel stoot- en krasvast. Gebruik een 3-laags kartondoos plak deze met brede tape "rammelvrij" dicht. Plak NOOIT tape op een presentatiedoos of product..! Voeg aan uw pakket een briefje toe met uw adres, vraag en ook het retournummer. Frankeer de retourdoos bij het verzendkantoor (  bijv. Postnl ). U had immers per telefoon al overeenstemming over de kosten van de retourzending.

  - Verrekening en credit:
  Indien de retourzending méér dan 50% van de originele levering inhoud houden wij in ieder geval € 12,50 excl. B.T.W. in op de creditnota van deze retourzending voor de verzend- ,verpakking- en administratieskosten die wij gemaakt hebben om te kunnen leveren.

  - Volgens bestelling geleverde producten worden door IMGRO Beauty BV / IMGRO International BV niet teruggenomen tenzij anders wordt overeengekomen, in welk geval te allen tijde een restocking-fee van 20% berekend wordt.

  - Ten allen tijden zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Zie o.a. artikel 14 betreffende retouren.
  Retourzendingen en aangeboden reparaties die per post bij ons binnen komen worden met voorrang uitgepakt. Onze medewerkers van klantenservice neemt uw pakket vanaf dat moment in behandeling. Wij streven binnen 3 dagen na ontvangst van uw pakket u te kunnen antwoorden betreffende de verder afhandeling van uw retouraanvraag.

 • Retouren bij export.
  - Dezelfde algemene regels als bij binnenlandse retourzendingen, zie hierboven. De financiële afhandeling van retouren uit het buitenland verschilt met die van binnenlandse retouren.
  - Verrekening en credit:
  Indien de retourzending méér dan 50% van de originele levering inhoud houden wij in ieder geval € 35,00 excl. B.T.W. in op de creditnota van deze retourzending voor de verzendkosten en debiteurkosten die wij gemaakt hebben om u in het buitenland te kunnen leveren.

  - Volgens bestelling geleverde producten worden door IMGRO Beauty BV / IMGRO International BV niet teruggenomen tenzij anders wordt overeengekomen, in welk geval te allen tijde een restocking-fee van 20% berekend wordt.
  Ten allen tijden zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Zie o.a. artikel 14 betreffende retouren.

  -Retourzendingen en aangeboden reparaties die per post bij ons binnen komen worden met voorrang uitgepakt. Onze medewerkers van klantenservice neemt uw pakket vanaf dat moment in behandeling. Wij streven binnen 3 dagen na ontvangst van uw pakket u te kunnen antwoorden betreffende de verder afhandeling van uw retouraanvraag.

 • Retouren bij Groothandels
  IMGRO Beauty BV levert dagelijks aan groothandels en collegabedrijven. Omdat dit vaak om omvangrijke artikellijsten gaat kan er natuurlijk altijd een foutje gemaakt worden bij order-entry en orderpicking. Als er bij een groothandel 1 of meer artikelen verkeerd zouden zijn gepakt dan meldt je dat bij IMGRO per mail of per telefoon. Wij leveren deze artikelen bij een volgende bestelling gewoon mee. De klant bewaart de "picking-failures" in één doos . Elke 6 maanden of per elke 22 kg. kan dan alles in 1 x worden retour gestuurd. Zo is dan alles in goede orde geregeld.

 14.3 Producten waarvan geen foto afgebeeld staat op de website kan voorafgaande aan bestelling een afbeelding worden opgevraagd.

14.4 Door wisseling van verpakking  door derden (bijv. leveranciers) kunnen geleverde artikelen afwijken van op internet getoonde afbeeldingen. Bij verschillen tussen, op de website getoonde afbeelding en fysiek geleverd producten, kunnen door de klant géén rechten voor retourname door IMGRO Beauty worden ontleend. (AO-2017-05) 

14.5 Door wisseling van verpakking door derden (bijv. leveranciers) kan het voorkomen dat binnen één zending (met of zonder backorder-nalevering) verschillende verpakkingen als hetzelfde product worden geleverd. Bij verschillen tussen, op de website getoonde afbeelding en fysiek geleverd producten, kunnen door de klant géén rechten voor retourname door IMGRO Beauty worden ontleend. (AO-2017-05)

14.6 Foto's en afbeeldingen van artikelen op onze website en in onze winkels zijn onder voorbehoud van plaatsingsfouten. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

14.7 Prijzen en omschrijvingen van artikelen op onze webshop en in onze winkels zijn onder voorbehoud van typefouten. Bij fouten en/of afwijkingen welke redelijkerwijs volgen uit vergelijking met andere producten en merken is er sprake van een kennelijke vergissing.

15.1 Ingeval van aankoop van een showroom model (enig meubilair of technisch apparaat) is de afnemer gehouden het product ter plekke goed te schouwen en de aankoop te accepteren "as is ". Waarbij zichtbare en onzichtbare schade voor risico en rekening van de afnemer zijn.   In geval van aflevering door derden wordt het product 2x door de afnemer geschouwd, 1e maal bij aanschaf in de showroom en de 2e maal bij aflevering in het bijzijn van de bezorger. 

15.2 Indien bij aankoop van een showroom model fabrieksgarantie van toepassing is zal deze altijd afgehandeld worden onder de voorwaarde: fabrieksgarantie af-magazijn, waarbij transport van het product naar en van het magazijn van de fabriek voor risico en rekening is van de afnemer.

 16.1 Ingeval postpakketten met zichtbare schade worden aangeboden aan afnemer en deze worden geaccepteerd door afnemer zonder dat hiervan een notitie wordt gemaakt naar vervoerder kan IMGRO Beauty BV / IMGRO International BV voor de eventuele schade aan inhoud van deze pakketten niet aansprakelijk worden gesteld. Afnemer zal in deze gevallen zelf hierover de vervoerder aansprakelijk moeten stellen.

16.2 Pakketten met schade kunnen door de klant gewoon worden geaccepteerd onder voorwaarde dat bij acceptatie melding wordt gemaakt aan de vervoerder. Klant kan vervolgens m.b.t. foto's, omschrijvingen en telefonisch contact de schade bespreken met IMGRO Beauty.  Uiteraard zal in deze gevallen een passende oplossing worden gezocht in direct overleg met de klant. (AO-2017-07)

1500 m2 winkel & 24/7 webshop

            € 75,00 excl BTW franko levering 
       Ideal betaald = zelfde dag verstuurd..!           

              
           
           
            

             Waar een gewoon  familiebedrijf
                          GOED in kan zijn:

 • Uitgebreid betaalgemak: