Etiketten en Claims - IMGRO Beauty
IMGRO Beauty
IMGRO Beauty
Einsteinstraat 7
2181 AA Hillegom
0252 527 242 - imgro@allesvoordesalon.com

 

op voorraad & vóór 3 uur besteld, direct verstuurd.!

10.000+ artikelen voor de salon op voorraad tel.0252-527242

Etiketten en Claims

In de salon en praktijk worden consumentenverpakkingen verkocht. De wet schrijft voor dat de verkoper verantwoordelijk is voor hetgeen door hem/haar wordt verkocht. Bovendien zijn praktijkflessen en gebruiksverpakkingen van bijvoorbeeld desinfectanten en vloeistoffen gehouden aan voorschriften voor etikettering. In principe zullen de meeste consumentverpakkingen uit commerciële reden voldoen aan de gestelde wettelijk eisen voor etikettering. Toch komen wij in onze groothandel regelmatig "exotische " verpakkingen tegen die formeel niet geheel voldoen aan de wet. Zouden zij deze zonder-meer aan je doorverkopen dan zijn we mede-aansprakelijk voor de overtreding. Bij IMGRO Beauty houden we een assortiment van 10.000+ artikelen, helemaal waterdicht zal onze opmerkzaamheid niet zijn maar we doen ons best. We attenderen de producent op de "geconstateerde tekst" en soms weigeren we zelfs een product verder te verkopen.

Etiketten in je salon

Voor je salon is het belangrijk enigszins op de hoogte te zijn van de wettelijke voorschriften voor product-etikettering. In grote lijnen komt de wetgeving neer op 4 aandachtspunten:

 • De leverancier beschikt over Cosmetic Product Safety Reports
 • Je beschikt zelf over de nodige MSDS / Veiligheidsinformatie-bladen
 • Artikel 19, 20, 21 en 22 uit EG 1223/2009 schrijft voor waar een etiket aan moet voldoen.
 • KOAG KAG schrijft voor welke claims op een etiket mogen worden gezet.   

Het kan nuttig zijn de etiketten van je verkoopproducten en ook de gebruiksverpakkingen na te zien op de essentiële aandachtspunten. Neem ook contact op met je leverancier of de producent en vraag gerust de Safety Reports op. Je hebt er recht op, want het hoort bij je productverantwoording. Tenslotte is het met de ingang van EU1223/2009 lastig geworden om zelf producten af te vullen en te verkopen. Je zal dan moeten beschikken over Data Safety Reports, je zal je producten moeten aanmelden bij het CPNP en je moet voldoen aan de richtlijnen van KOAG-KAG.

De NVWA houdt toezicht op naleving van de wetgeving in deze. Een inpecteur van de NVWA kan je als eigenaar  aanspreken op eventuele onregelmatigheden in etikettering, claims en Product Safety Reports.

Cosmetic Product Safety Reports

Voor de cosmetica in je salon dient de producent te beschikken over Cosmetic Product Safety Reports. Het klinkt misschien een beetje raar maar als je ondernemer bent en je haalt cosmetica in huis voor gebruik of verkoop dan wordt je medeverantwoordelijk voor de verantwoording over die cosmetica richting de consument. Vraag je leverancier om een verklaring omtrent de Product Safety Reports. Soms geeft een producent het rapport in zijn geheel maar je zal tegenkomen dat, omwille van precaire geheimhouding aangaande de cosmetica, er een los statement kan worden verstrekt dat je vertelt dat er een Product Safety Report bestaat.

Tensotte dient elk cosmeticum dat wordt geproduceerd en/ of verkocht binnen de EU aangemeld te worden bij Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) in Brussel. Dit aanmelden kan door een RP (Reponsibe Person) gebeuren. Het archief van CPNP is niet publiek toegankelijk. Een aanmelding in het CPNP betekent niet dat een product automatisch voldoet aan de wettelijk voorschriften.

MSDS-bladen

Voor desinfectanten en praktijkvloeistoffen vraag je de MSDS / Veiligheidsinformatie-bladen op. Deze bladen zij productspecifiek. Een MSDS-blad bevat alle nodige informatie omtrent de samenstelling van het product. Er wordt aanwijzing gegeven over gevaaretikettering en pictogrammen, maar ook bijvoorbeeld wijze van opslag en transport. Je vindt op een MSDS-blad alle informatie die nodig is bij calamiteit en ongeval. Dat kan handig zijn als de brandweer ooit bij je komt voor een kleine brand. Maar denk ook eens aan een kind dat per ongeluk een slok uit een fles zou kunnen nemen. Het beheer van MSDS-bladen is belangrijk voor uw verantwoording als saloneigenaar. 

Artikel 19, 20, 21 en 22 uit Verordening 1223/2009

Onderstaande artikelen 19, 20, 21 en 22 uit VERORDENING (EG) nr. 1223/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 30  november 2009 betreffende cosmetische producten (herschikking) (Voor de EER relevante tekst)

HOOFDSTUK VI CONSUMENTENINFORMATIE

Artikel  19 Etikettering

1.  Onverminderd andere bepalingen in dit artikel worden cosmetische producten slechts op de markt aangeboden indien op de recipiënt en op de verpakking in onuitwisbare letters, goed leesbaar en zichtbaar, de volgende aanduidingen aangebracht:

a.       de naam of de handelsnaam en het adres van de verantwoordelijke persoon. Deze aanduidingen mogen worden afgekort voor zover de afkorting de identificatie van deze persoon en zijn adres mogelijk maakt. Indien verschillende adressen worden vermeld, moet het adres waar de verantwoordelijke persoon het productinformatiedossier ter gerede beschikking houdt, eruit springen. Voor geïmporteerde cosmetische producten wordt het land van oorsprong vermeld; 27/243L LN Publicatieblad van de Europese Unie L 342/73

 b.      de nominale inhoud op het tijdstip van verpakking, aangegeven in gewicht of volume, behalve voor verpakkingen die minder dan 5 gram of minder dan 5 milliliter bevatten, gratis monsters en verpakkingen voor eenmalig gebruik;  bij voorverpakkingen die gewoonlijk worden verhandeld per vast aantal stuks en waarvoor vermelding van gewicht of volume niet relevant is, behoeft de inhoud niet te worden vermeld voor zover het aantal stuks op de verpakking wordt vermeld. Deze vermelding is niet noodzakelijk wanneer het aantal stuks van buitenaf gemakkelijk kan worden bepaald of indien het product gewoonlijk slechts per stuk wordt verhandeld;

c.        de datum waarop het cosmetische product, mits op passende wijze bewaard, zijn oorspronkelijke functie blijft vervullen en met name aan 3 blijft voldoen („minimale houdbaarheidsdatum”). De datum zelf of een aanwijzing waar deze datum op de verpakking te vinden is, wordt voorafgegaan door het in punt 3 van bijlage VII vermelde symbool of aangeduid met de woorden „bij voorkeur te gebruiken vóór eind …”.

De minimale houdbaarheidsdatum wordt duidelijk vermeld en bestaat uit maand en jaar, dan wel uit dag, maand en jaar, in deze volgorde. Zo nodig worden deze gegevens aangevuld met een vermelding van de omstandigheden waaronder de aangegeven houdbaarheid kan worden gewaarborgd.

De vermelding van de minimale houdbaarheid is niet verplicht wanneer deze meer dan dertig maanden bedraagt. In dit geval wordt aangegeven hoe lang het product na opening veilig is en zonder enig risico door de consument kan worden gebruikt. Deze informatie wordt, behoudens in gevallen waarin het concept van houdbaarheid na opening niet relevant is, aangegeven met het in punt 2 van bijlage VII vermelde symbool, gevolgd door de periode (in maanden en/of jaren);

d.      de bijzondere voorzorgen in verband met het gebruik, en ten minste die welke zijn aangegeven in de bijlagen III tot en met VI en eventuele aanwijzingen omtrent bijzondere voorzorgsmaatregelen voor cosmetische producten voor professioneel gebruik;

e.       het nummer van de productiecharge of de referentie die het mogelijk maakt het cosmetische product te identificeren. Indien dit echter vanwege de geringe afmetingen van het cosmetische product in de praktijk onmogelijk is, hoeft deze vermelding uitsluitend op de verpakking worden aangebracht;

f.         de functie van het cosmetische product, behalve wanneer deze blijkt uit de aanbiedingsvorm ervan;

g.       een lijst van ingrediënten. Deze informatie hoeft alleen op de verpakking te worden aangebracht. De lijst wordt voorafgegaan door de term „ingredients”.
Voor de toepassing van dit  betekent een ingrediënt elke stof of elk mengsel die doelbewust tijdens het fabricageproces in het cosmetische product zijn verwerkt.
Als ingrediënten worden echter niet beschouwd:

i.         onzuiverheden in de gebruikte ruwe materialen; Bij supplementaire technische materialen die zijn gebruikt bij het mengsel maar niet aanwezig zijn in het eindproduct. Parfum- en aromacomposities en grondstoffen daarvan worden aangegeven door de termen „parfum” of „aroma”. Voorts wordt de aanwezigheid van stoffen waarvan de vermelding in de kolom „Andere” in bijlage III voorgeschreven is, in de lijst van ingrediënten vermeld, in aanvulling op de termen „parfum” of „aroma”.

De lijst van ingrediënten wordt opgesteld in volgorde van afnemend gewicht op het tijdstip van toevoeging aan het cosmetische product.
Ingrediënten waarvan de concentratie minder dan 1% bedraagt, mogen in willekeurige volgorde worden vermeld na de ingrediënten waarvan de concentratie meer dan 1% bedraagt.
Elk ingrediënt dat in de vorm van een nanomateriaal in een product is verwerkt, wordt duidelijk in de lijst van ingrediënten vermeld. De naam van zulke ingrediënten wordt gevolgd door het woord „nano” tussen haakjes.

Andere kleurstoffen dan kleurstoffen die voor het kleuren van de haren zijn bestemd, mogen in willekeurige volgorde na de overige cosmetische ingrediënten worden vermeld. Voor decoratieve cosmetische producten die in verschillende tinten op de markt gebracht worden, mogen alle in het gamma gebruikte andere kleurstoffen dan kleurstoffen die voor het kleuren van de haren zijn bestemd, worden vermeld op voorwaarde dat de woorden „kan … bevatten” of het symbool „+/-” worden toegevoegd. De CI-nomenclatuur (Colour Index) moet worden gebruikt, indien van toepassing.

 2.  Wanneer het in de praktijk onmogelijk is de in lid  1, onder d) en g), bedoelde aanduidingen zoals vastgesteld te vermelden, geldt het volgende:

— de aanduidingen worden op een bijsluiter of aangehecht blad, etiket, strook of kaart vermeld.
— tenzij dit onuitvoerbaar is, wordt er naar deze informatie verwezen door middel van een verkorte aanduiding die, of het in punt  1 van bijlage  VII vermelde symbool dat voor de in lid 1, onder d), bedoelde aanduidingen op de recipiënt of op de verpakking en voor de in lid 1, onder g), bedoelde aanduidingen op de verpakking moet zijn aangebracht.

 3. In het geval van zeep en badparels en andere kleine producten, wanneer het in de praktijk onmogelijk is de in lid 1, onder g), bedoelde informatie aan te brengen op een etiket, strook of kaart, gevoegd bij het product of een bijsluiter, wordt zij vermeld op een mededeling in de onmiddellijke nabijheid van de recipiënt waarin het cosmetische product te koop wordt aangeboden. 9002.21.22 LN Publicatieblad van de Europese Unie 22.12.2009

 4. Voor niet-voorverpakte cosmetische producten of voor cosmetische producten die op de plaats van verkoop op verzoek van de koper worden verpakt of worden voorverpakt met het oog op de onmiddellijke verkoop daarvan stellen de lidstaten vast op welke wijze de in lid 1 genoemde informatie wordt aangebracht.

 5. De taal waarin de in lid 1, onder b), c), d) en f) en in de leden 2, 3 en 4 bedoelde aanduidingen worden vermeld, wordt bepaald door de wetgeving van de lidstaten waarin het product aan de eindgebruiker wordt aangeboden.

 6. De in lid  1, onder  g), bedoelde aanduidingen worden vermeld door de gemeenschappelijke benaming te gebruiken die in de in artikel  33 bedoelde woordenlijst is vastgesteld. Indien een gemeenschappelijke benaming ontbreekt, wordt een term gebruikt die uit een algemeen aanvaarde nomenclatuur afkomstig is.

 Artikel 20 Beweringen inzake producten

1. Bij het etiketteren, het op de markt aanbieden van en het maken van reclame voor cosmetische producten mogen de tekst, de benamingen, merken en afbeeldingen of andere al dan niet figuratieve tekens niet worden gebruikt om aan deze producten kenmerken of functies toe te schrijven die deze niet bezitten.

 2. In samenwerking met de lidstaten stelt de Commissie stelt een actieplan op betreffende voor cosmetische producten gebruikte beweringen en bepaalt zij prioriteiten voor de vaststelling van gemeenschappelijke criteria voor de rechtvaardiging van een bewering. Volgens de in artikel  32, lid 3, van deze verordening bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing, en rekening houdend met het bepaalde in Richtlijn 2005/29/EG, stelt de Commissie, na raadpleging van het WCCV of andere relevante instanties, een lijst vast van gemeenschappelijke criteria voor beweringen die ten aanzien van cosmetische producten mogen worden gebruikt. Uiterlijk op 11  juli 2016 legt de Commissie het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over het gebruik van beweringen op basis van de conform vorige alinea vastgestelde gemeenschappelijke criteria. Indien het verslag tot de conclusie leidt dat ten aanzien van cosmetische producten gebruikte beweringen niet in overeenstemming zijn met de gemeenschappelijke criteria, neemt de Commissie, in samenwerking met de lidstaten, passende maatregelen om naleving van deze criteria te garanderen.

 3. De verantwoordelijke persoon mag op de verpakking van het product of op enig document, bord, etiket, wikkel of manchet dat bij het cosmetische product is gevoegd of daarnaar verwijst, alleen dan erop wijzen dat het product niet op dieren is getest, wanneer de fabrikant en zijn leveranciers geen dierproeven hebben uitgevoerd of laten uitvoeren met het cosmetische eindproduct, het prototype daarvan of enig ingrediënt daarvan, en evenmin ingrediënten hebben gebruikt die door anderen op dieren zijn getest met het doel nieuwe cosmetische producten te ontwikkelen.

 Artikel 21 Toegang tot gegevens voor het publiek

 Onverminderd de bescherming van met name het handelsgeheim en de intellectuele-eigendomsrechten garandeert de verantwoordelijke persoon dat de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van het product en, voor parfum en aromacomposities, de benaming en het codenummer van de compositie en de identiteit van de leverancier, alsmede bestaande gegevens inzake ongewenste en ernstige ongewenste bijwerkingen van het cosmetische product met passende middelen gemakkelijk toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. De kwantitatieve informatie over de samenstelling van het cosmetische product die algemeen toegankelijk gemaakt moet worden beperkt zich tot gevaarlijke stoffen in de zin van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1272/2008.

HOOFDSTUK VII MARKTTOEZICHT

Artikel  22 Controle op de markt

De lidstaten houden toezicht op de naleving van deze verordening via controle op de markt van de cosmetische producten die op de markt worden aangeboden. Zij verrichten op gepaste schaal passende controles op cosmetische producten en op marktdeelnemers, via het productinformatiedossier en, indien van toepassing, door middel van fysieke en laboratoriumcontroles op basis van geschikte monsters. De lidstaten houden eveneens toezicht op de naleving van de beginselen van goede productiepraktijken. De lidstaten verlenen hun markttoezichtautoriteiten de nodige bevoegdheden, middelen en kennis opdat deze autoriteiten hun taken naar behoren kunnen uitvoeren. De lidstaten voeren periodiek een evaluatie en beoordeling uit van hun markttoezichtactiviteiten. Zulke evaluaties en beoordelingen vinden ten minste om de vier jaar plaats en de resultaten ervan worden meegedeeld aan de andere lidstaten en de Commissie en openbaar gemaakt, via elektronische communicatiekanalen en, waar passend, met behulp van andere middelen.

Opmerking IMGRO:  bij dit artikel horen de bijlages 2 en 3
Bijlage 2 = Lijst van stoffen niet toegelaten in cosmetica 
bijlage 3 = lijst van stoffen toegelaten in cosmetica o.v.v. max. %

KoagKag reguleert teksten en claims bij cosmetica

Voor het reguleren van claims en teksten op etiketten, brochures, bijsluiters en andere aanprijzingen maakt de KOAG-KAG gebruik van een zogenaamde "Indicatieve lijst gezondheidsaanduidingen". Deze lijst geeft een overzichtelijk beeld van termen en uitdrukkingen of delen daarvan die wel of NIET gebruik mogen worden op product aanprijzingen. De lijst is onderverdeeld in deellijsten op basis van lichaamsdelen (hoofd, voeten etc).

De lijst is erg lang dus hebben we bij IMGRO Beauty (oktober 2017) de deellijsten eruit gelicht van de groepen die wij het meest tegenkomen in onze groothandel. De woorden in de laatste kolom zijn NIET toegestaan op aanprijzingen van cosmetica..!

50.00HUID ToegelatenNiet
Toegelaten
    
51.00Huidverzorging  
51.01gevoelige huidx 
51.02bij rode en gevoelige huid (alleen uitwendig gebruik)x 
51.03bij droge en gevoelige huidx 
51.04bij uitgedroogde huidx 
51.05bij geprikkelde huid (uitwendig)x 
51.06ruwe en schrale huidx 
51.07bij gesprongen huid (door koude, droge lucht)x 
51.08schrale plekkenx 
51.09ruwe huid wordt zacht en gladx 
51.10voor in- en uitwendige huidverzorgingx 
51.11voedt en beschermt de huidx 
51.12verzachtendx 
51.13vochtinbrengendx 
51.14voor het behoud van het vochtevenwicht in de huid (bij oraal produkt) x
51.15regenereert het bindweefsel van de huid x
51.16goed voor het bindweefsel in de huidx 
51.17helpt rimpelvorming te vertragen  (uitwendig gebruik)x 
51.18houdt de huid elastisch (uitwendig gebruik)x 
51.19anti-huidveroudering (uitwendig gebruik)x 
51.20anti-aging van de huid (uitwendig gebruik)x 
51.21houdt de huid jong en strak (uitwendig gebruik)x 
    
51.22huidregenererend x
51.23beschermt de huid tegen verouderingx 
51.24vertraagt de gevolgen van het ouder worden (uitwendig)x 
51.25vertraagt de gevolgen van het ouder worden (inwendig) x
51.26couperose (acne rosacea) x
51.27bij een sinaasappelhuidx 
51.28geschaafde huid / schaafwond x
    
52.00puisten  
52.01acné (jeugd- of puberteits- of vetpuistjes) x
52.02acne rosacea x
52.03aanbevolen bij acné x
52.04een punt achter puistjes (alleen bij dermaal gebruik, anders toespeling)x 
52.05bij jeugdpuistjes (alleen bij dermaal gebruik, anders toespeling)x 
52.06bij puistjes en meeëters (alleen bij dermaal gebruik, anders toespeling)x 
52.07zuivert de huidx 
52.08voor een goede flora op de huidx 
52.09aanbevolen bij steenpuisten x

 

KOAG-KAG bij claims t.a.v. "  voeten "

54.00voet Toegelaten
Ja
Toegelaten
Nee 
54.01blaarvorming (context; voorkomen van)*x 
54.02blaarvorming (context; behandelen van) x
54.03verzachtend bij blaarvormingx 
54.04jeukende voet(en) x
54.05(toe te passen bij) winterhanden en -voeten x
54.06voetschimmel x
54.07zwemmerseczeem x
54.08bij kalknagels / verzorging van kalknagels (alleen uitwendig gebruik)x 
54.09verzorging van dikke, bruine nagelsx 
54.10kalknagels x
54.11bij koude handen en voetenx 
54.12overmatige voettranspiratie x
54.13zweetvoetengeurx 
54.14bij zweetvoeten (alleen uitwendig gebruik)x 

 

KOAG-KAG bij claims t.a.v. "Bij beschadigde huid"

  Toegelaten 
Ja
Toegelaten
Nee
55.00de beschadigde huid  
55.01schaafwondjes/schaafwonden x
55.02wondjes x
55.03bij geschaafde huid x
55.04smetten x
55.05huidinfecties (voorkomen van) x
55.06irritatie van de huid/huidirritatie x
55.07ruwe en schrale huidx 
55.08schilfering van de huid x
55.09bij oppervlakkige/lichte huidaandoeningen x
55.10aanbrengen op de aangetaste huid x
55.11ondersteunt het herstellend vermogen van de huidx 
55.12kleine huidprobleempjes x
55.13netelroos x
55.14koortslip/koortsblaasjes x
55.15verzorging van lipblaasjes*x 
55.16decubitus/doorliggingsplekken (voorkomen van) x
55.17verzorging van doorligplekken (van de intacte huid) x
55.18decubitusprofylaxe x
55.19blauwe plekken x

 

KOAG-KAG bij claims over "Diversen Huid"

  Toegelaten
Ja
Toegelaten
Nee
58.00diverse huid  
58.01gevoelige huidx 
58.02tegen jeuk x
58.03bij lichte jeuk x
58.04netelroos x
58.05bestrijdt allergieën x
58.06allergisch eczeem, ter verlichting van symptomen van- x
58.07bij (over)gevoeligheid voor … x
58.08bij gevoeligheid voor… x
58.09bij broze nagels (alleen uitwendig gebruik) x 
58.10versterkt de nagelsx 
58.11bij eeltx 
58.12bij kloofjes (alleen uitwendig gebruik)x 
58.13verwijderen van wratten x
58.14cosmetische verzorging van wratten (alleen bij uitwendige toepassing)x 
58.15likdoorns, eksterogen en eeltknobbels x
58.16verzorging van likdoorns, eksterogen en eeltknobbels*x 
58.17zweertjes of pustels (kleine) x
58.18zweetafscheiding (lokaal en uitwendig gebruik)x 
58.19onaangename lichaamsgeur x
58.20desinfecteren x
58.21ontsmetten x
58.22beschermt tegen zon (in- en uitwendige toepassing)x 
58.23sneller bruin worden (in- en uitwendige toepassing)x 
58.24beschermt tegen UV-straling (in- en uitwendige toepassing)x 
58.25bij een zongevoelige huid (in- en uitwendige toepassing)x 
58.26bevordert bruin worden/bruinen (bij in- en uitwendige toepassing)x 
58.27verzorging van ouderdomsvlekken (alleen bij uitwendige toepassing)x 
58.28tepelkloven, ter verzorging en verzachting van (alleen uitwendig gebruik)x 

 

Controleer de etiketten in uw salon op woorden en claims. Voorkom problemen en ruil ondeugdelijk ge-etiketterde producten om bij je leverancier. Wil je de langere lijst van KOAG-KAG lezen? Raadpleeg dan hun website of vraag IMGRO Beauty voor meer informatie.

(© december 2017 IMGRO Beauty BV Hillegom/ Onder voorbehoud van wijzigingen m.b.t. internationale bepalingen)

10.000+ items voor uw salon

                             SNELMENU's:
           
           
           
           

 • Ben jij onze nieuwe collega? 
  Vacatures bij IMGRO Beauty..!
 • Franko order ophalen in onze winkel ? : € 5,75 retour aan de kassa..!
 • Log in voor 20% korting op handschoenen tot 1 augustus...!
 •    
 • Uitgebreid betaalgemak: