Biocide en Desinfectie in de Salon - IMGRO Beauty
IMGRO Beauty
IMGRO Beauty
Einsteinstraat 7
2181 AA Hillegom
0252 527 242 - imgro@allesvoordesalon.com

 

op voorraad & vóór 3 uur besteld, direct verstuurd.!

10.000+ artikelen voor de salon op voorraad tel.0252-527242

Biocide en Desinfectie in de Salon

Bij het werk in de salon en praktijk voldoe je aan de voorschriften voor desinfectie. Sinds 2012 zijn deze voorschriften aangescherpt met de Biocide verordening (EU)528/2012. In de Biocide verordening is vastgelegd welke producten kunnen worden gebruikt om te mogen spreken van desinfectie. Deze Biocide verordening heeft méér invloed op je werk in de praktijk dan dat het zich in eerste instantie laat aanzien. In dit korte artikel lees je een inleiding over biocide en desinfectie in de praktijk.

Wat houdt de Biocide verordening in?

De Biocide verordening (BPR, Verordening (EU) 528/2012) heeft betrekking op het in de handel brengen en gebruiken van biociden die mensen, dieren, materialen of voorwerpen moeten beschermen tegen schadelijke organismen, zoals ongedierte of bacteriën, door de werking van de werkzame stoffen in de biocide. Deze Biocide verordening heeft tot doel de werking van de markt voor biociden in de EU te verbeteren en moet tegelijkertijd zorgen voor een hoge mate van bescherming voor mens en milieu.

De tekst werd aangenomen op 22 mei 2012 en zal van kracht worden op 1 september 2013, met een overgangsperiode voor sommige bepalingen. De biociden richtlijn (Richtlijn 98/8/EG) komt daarmee te vervallen.

Voor alle biociden is een toelating vereist voordat ze in de handel mogen worden gebracht en de werkzame stoffen in de biocide moeten vooraf zijn goedgekeurd. Er zijn echter bepaalde uitzonderingen op dit beginsel. Zo mogen bijvoorbeeld werkzame stoffen die in het kader van het beoordelingsprogramma worden onderzocht, evenals biociden die deze werkzame stoffen bevatten, in de handel worden gebracht in afwachting van de uiteindelijke beslissing over de goedkeuring. Ook nieuwe werkzame stoffen waarvan de beoordeling nog niet is afgerond en waarvoor een voorlopige toelating is verleend, worden toegestaan op de markt.

De Biocide verordening is bedoeld om de markt op het niveau van de Unie te harmoniseren, de goedkeuring van werkzame stoffen en de toelating van biociden te vereenvoudigen en tijdschema's in te voeren voor de beoordeling door de lidstaten, het opstellen van adviezen en het nemen van besluiten. Daarnaast bevordert de verordening dat het aantal dierproeven wordt beperkt door een gezamenlijk gebruik van gegevens verplicht te stellen en het gebruik van alternatieve testmethoden te stimuleren.

Net als in de vorige richtlijn vindt de goedkeuring van werkzame stoffen plaats op Europees niveau en de daaropvolgende toelating van de biociden op nationaal niveau. Deze toelating kan worden uitgebreid naar andere lidstaten door middel van wederzijdse erkenning. De nieuwe verordening biedt aanvragers echter ook de mogelijkheid van een nieuw type Europese toelating (toelating van de Unie).

Er zal een speciaal IT-platform, het biociden register (R4BP 3), worden gebruikt voor het indienen van aanvragen en het uitwisselen van gegevens en informatie tussen de aanvrager, ECHA, de bevoegde instanties van de lidstaten en de Europese Commissie. Een ander IT-tool, IUCLID 5, wordt gebruikt voor het opstellen van de aanvragen.

Bron: ECHA, z.d. Verkregen op 13 december 2017 van https://echa.europa.eu/nl

CTGB regelt Biocide aanvragen

Biociden zijn chemische of biologische producten die schadelijke of onwenselijke organismen vernietigen, weren, onschadelijk maken of de effecten ervan voorkomen. Biociden worden niet gebruikt op land- en tuinbouwproducten.

Om een middel toegelaten te krijgen tot de markt of goedkeuring van een stof te krijgen, moet er een aanvraag bij het CTGB worden ingediend. Zo’n aanvraag gaat vergezeld van een dossier met alle informatie die nodig is voor de beoordeling van de mogelijke effecten op mens, dier en milieu. In Nederland regelt het CTGB in Ede de aanvragen voor biociden.

Wat is een biocide?

Biociden zijn stoffen of mengsels die één of meer werkzame stoffen bevatten of genereren en bestemd zijn om schadelijke of ongewenste organismen variërend van bacteriën en virussen tot schimmels of ratten te vernietigen, af te weren, onschadelijk te maken of te voorkomen.

Biociden worden onderverdeeld in 22 producttypen. Daaronder vallen bijvoorbeeld houtverduurzamingsmiddelen, aangroeiwerende verven, desinfectiemiddelen en insecticiden. De werkzame stof in een biocide kan een natuurlijke olie of extract, een chemische stof of een micro-organisme, een virus of een schimmel zijn. Middelen met een louter fysieke of mechanische werking, zoals een muizenval of vliegenmepper, zijn geen biocide.

Adresgegevens CTGB : Postbus 8030 6710 AA Ede
Bron: CTGB, z.d. Verkregen op 13 december 2017 van CTGB.nl

Biocides in de praktijk

Desinfectie heeft als begrip de omschrijving: “Het grondig schoonmaken van grond, planten, werkruimten,  gereedschap en de huid om bacteriën, schimmels en ander ongedierte te doden.” In het verleden was het vrijelijk mogelijk om te beweren dat je “desinfecteert”. Met in de ingebruikname van de Biocide verordening PBR (EU) 528/2012 is het gebruik van het begrip “desinfectie” alléén toegestaan bij gebruik van producten als toegelaten biocides.

Voor je salon is dit een zeer brééd begrip. De Biocide verordening grijpt namelijk in op alle activiteiten waar sprake is van “het claimen van desinfectie”. Je kan hierbij denken aan Reiniging van je salon, de werktafels, de stoelen en gereedschappen als instrumenten, messen, scharen en tangen. Maar ook de apparaten en wastafel. De huid mag uitsluitend worden gedesinfecteerd met Biocide-geregistreerde producten en bij de open huid (bijv. wondjes, tattoo, huiddoorboringen en insnijdingen) dien je uitsluitend gebruik te maken van RVG-geregistreerde ontsmettingsmiddelen. Zo kan het dus voorkomen dat meerdere fabrikanten onder verschillende merknamen Alcohol-Chloorhexidine oplossingen op de markt brengen. De producent kan ervoor kiezen zijn producten te laten registreren als Biocide of zelfs als RVG-registratie. Het is als saloneigenaar héél belangrijk te beseffen dat je als salongebruiker alléén  mag spreken van desinfectie bij gebruik van geregistreerde biocides. Het kan dus voorkomen dat de producten van een andere producent niet desinfecteren, hoewel de samenstelling precies gelijk is aan de geregistreerde Biocides. Het is bij wet absoluut niet toestaan is om te beweren dat er dan sprake is van desinfectie.

Volg de beroepscode

Voor de verschillende beroeps-branches  worden codes uitgebracht. Voor de kapper is dat de KAM-code, voor de schoonheidsspecialist hanteer je het richtsnoer Hygiene, arbeidsomstandigheden en Milieu. De pedicure hanteerde voorheen de HAM-code. Deze Hamcode werd tot 2013 uitgegeven door het Hoofd Bedrijfschap Ambachten maar sindsdien is dit overgegaan naar het Centrum voor Ambachtseconomie. Naar verwachting zal de Provoet een deel van de taken van het CVAE overnemen in 2018. Momenteel is er voor de pedicure géén boekje met voorschriften maar een digitale checklist. Voor tatooshops volg je de bladen van de GGD. In de Tatoo-branche is sprake van hele of gedeeltelijke huiddoorboringen. Vanuit de inspectie voor gezondheid is veel aandacht voor beleid t.a.v. desinfectie in Tatooshops

Tattooshops volgen de GGD-richtlijnen

Omdat in Tattooshops sprake is van huiddoorboringen volgen de tattooshops de richtlijnen van de GGD. Deze kunt u hier downloaden.
Zie ook onze shortlist voor praktijkgerichte regelgeving voor Tattooshops en hun medewerkers.

Verdere gevolgen van de Biocide verordening

Als gevolg van de Biocide verordening gebruik je in de praktijk en salon voor desinfectie uitsluitend geregistreerde biocides. Deze producten herken je aan een N-nummer op het etiket. Je groothandel kan je de Veiligheidsinformatie / MSDS-bladen erbij leveren. Op deze Veiligheidsinformatie-bladen staan de verantwoordingen voor inhoudsstoffen van biocides, werkzame stoffen en bijvoorbeeld ook de instructies bij calamiteiten en ongevallen. Je bent als saloneigenaar verantwoordelijk voor het beheer over deze bladen over biocides. IMGRO Beauty heeft voor de Biocides de MSDS-bladen op verschillende posities aan de website toegevoegd, je kan ze vrij downloaden voor eigen beheer. 

Een heel opvallend gevolg van de Biocide verordening is het verbod op claims met betrekking op desinfectie, aseptisch werken, schimmeldoding, schimmelwering, bacteriegroeiremmend, bacteriedoding, mycose-bestrijding etc. Volgens de Biocide verordening is het NIET toegestaan zulke uitspraken te claimen zonder wettelijke biocide-registratie. Deze claims zijn dus strikt verboden op etiketten, folders, prijslijsten, websites , maar ook op je winkelbordjes en prijskaartjes.

Als saloneigenaar neem je verder in acht dat het KOAG-KAG de teksten en claims op etiketten, brochures en allerlei aanprijzingen bij wet reguleert. Als voorbeeld is vastgelegd dat de woorden schimmel, mycose en behandeling slechts in beperkte context mogen worden gebruikt. Zie hiervoor het korte artikel "Etiketten en Claims" van 13 december.

(© december 2017 IMGRO Beauty BV Hillegom/ Onder voorbehoud van wijzigingen m.b.t. internationale bepalingen)

Zie ook informatie over: Reijmerink, Desinfectie, Praktijkvloeistoffen, Reiniging & DesinfectiePodisonicPodiseptAlcoholAcetonPodiskinAllCleanPodinailPodinail OilPodiclean en Podilon.

10.000+ items voor uw salon

                             SNELMENU's:
           
           
           
           

  • Ben jij onze nieuwe collega? 
    Vacatures bij IMGRO Beauty..!
  • Franko order ophalen in onze winkel ? : € 5,75 retour aan de kassa..!
  • Log in voor 20% korting op handschoenen tot 1 augustus...!
  •    
  • Uitgebreid betaalgemak: